>ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก นางสาวกนกพร ไชยคำจันทร์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล็อก นางสาวกนกพร ไชยคำจันทร์

วันอาทิตย์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2556


                                                 
โครงการสอน


วิชานวัตกรรม เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา PC54505 3(2-2-5)

(Innovation, Technology and Information in Education)

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ดร.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง    ภาคเรียนที่ 1 / 2556
คำอธิบายรายวิชา
              
         ศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี  นวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการศึกษา  ที่ส่งเสริมการพัฒนา

คุณภาพการเรียนรู้  การวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดจากการใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศ  แหล่ง

เรียนรู้  การสร้าง  การออกแบบ   การนำไปใช้  การประเมินผล  การปรับปรุงนวัตกรรม  สามารถเลือกใช้  

ออกแบบ  สร้าง  ปรับปรุงนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศสำหรับการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาที่จะ

รับผิดชอบสอนในอนาคตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับระดับการศึกษา  ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู้ที่ดี  สามารถแสวงหาแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย  และเพื่อส่งเสริมการเรียนรุ้ของผู้เรียนวัตถุประสงค์
    
  เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหากิจกรรมในบทเรียนแล้วจะมีความสามารถหรือพฤติกรรมอังนี้

1.  อธิบายความหมาย ความสำคัญ หลักการ  และแนวคิดนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศทางการ
ศึกษาได้
2.  อธิบายบทบาท คุณค่า  ประเภท  และประโยชน์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศการศึกษา
ได้
3.  อธิบายความสัมพันธ์ของนวัตกรรม  เทคโนโลยี และสารสนเทศทางการศึกษาได้
4.  บอกขั้นตอนของการเกิดนวัตกรรม และเปรียบเทียบความแตกต่างกับเทคโนโลยีได้อย่างชัดเจน
5.  บอกความหมาย ขั้นตอนและกระบวนการของการเรียนรู้  การรับรู้ตามธรรมชาติของผู้เรียนแต่ละวัย
ได้
6.  วิเคราะห์สาเหตุในการนำนวัตกรรม  เทคโนโลยีและสารสนเทศมาใช้ในการปัญหาทางการศึกษาได้
7.  ยกตัวอย่างนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาในยุคปัจจุบันได้
8.  ออกแบบและสร้างสรรค์นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
9.  ปรับปรุงและเลือกใช้นวัตกรรม  เทคโนโลยี  และนวัตกรรมทางการศึกษากับการเรียนการสอนได้
10. ประเมินผลนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
11. ระบุและเสนอแนะแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม  เทคโนโลยี  และสารสนเทศทางการศึกษาได้
12. ออกแบบการเรียนการสอนในรายวิชาที่จะรับผิดชอบสอนในอนาคตได้

                                    
                                      

       
      เนื้อหาบทเรียน

                หน่วยการเรียนที่ 1  แนวคิด  ทฤษฎี  ความหมาย  ความสำคัญของนวัตกรรม  เทคโนโลยีและ
สารสนเทศการศึกษา
               หน่วยการเรียนที่ 2  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศทางการศึกษา
               หน่วยการเรียนที่  3  สื่อการเรียนการสอน
               หน่วยการเรียนที่  4  วิธีระบบ
               หน่วยการเรียนที่  5  จิตวิทยาการเรียนการสอน
               หน่วยการเรียนที่  6  การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้
              หน่วยการเรียนที่  7  คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)
              หน่วยการเรียนที่  8  หนังสืออีเล็กทรอนิกส์ (e-Book)
               หน่วยการเรียนที่  9  สื่อมัลติมีเดีย (Malti-Media)
              หน่วยการเรียนที่  10 การเรียนการสอนแบบผสมผสาน                                        


กิจกรรมการเรียนการสอน
  
    1.  รูปแบบการสอนเป็นการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning) ระหว่าง การเรียนการ
สอนในห้องเรียนปกติ(Face-to-Face  or  Traditional  Classroom) กับ การเรียนการสอนบนออนไลน์
โดยใช้เว็บบล็อก(Online Learning with Weblog)โดยใช้อัตราส่วน 39% - 79%
   2.  เทคนิควิธีสอน
       2.1.  การบรรยายประกอบสื่อการเรียนการสอน 
      2.2.  การมอบหมายงาน  การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง
      2.3.  การทำงานเป็นกลุ่มด้วยการแสดงความคิดเห็น 
             -   การซักถาม
             -   การอภิปราย
             -  การทำแบบฝึกหัด
             -  การแสดงผลงาน

           การบูรณาการกับความพอเพียง
                   ความมีเหตุผล
                   ความพอประมาณ
                   ภูมิคุ้มกันในตนเองที่ดี
                      - เงื่อนไขความรู้  :   รอบรู้    รอบคอบ   ระมัดระวัง
                      -  เงื่อนไขคุณธรรม  :  ซื่อสัตย์   แบ่งปัน 


คุณลักษณะที่พึงประสงค์

     ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชานี้จะต้องเป็นผู้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์สำคัญได้แก่  ความ
ซื่อสัตย์  โดยแสดงออกอย่างบูรณาการอย่างสัมพันธ์กับพฤติกรรมต่างๆไปพร้อมๆกับกิจกรรมการเรียกา
รสอนทุกขั้นตอน  เช่น 
-  ความรับผิชอบและตรงต่อเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน
-  มีความรักความสามัคคีในกลุ่มผู้เรียนร่วมวิชาเอกเดียวกันและวิชาเอกอื่นๆ
-  ให้ความช่วยเหลือผู้อื่นด้วยเจตนาที่บริสุทธิ์
-  ใฝ่ดี  ใฝ่รู้  สู้งาน
-  มีความคิดสร้างสรรค์
-  มีระเบียบวินัยในการแต่งกาย
 -  สุภาพ  เสรีภาพ  อ่อนน้อม  และให้เกียรติผู้อื่น 


                                                  แหล่งเรียนรู้
                                                 1.  ห้องสมุด
                                                 2.  อินเตอร์เน็ต
                                                 3.  เอกสารประกอบการสอน
                                                 4.  ตัวอย่างเว็บบล็อก
                                                 5.  สื่อของจริง  ของตัวอย่าง
                                                 6.  ชุมชนท้องถิ่น
                                                   
การวัดและประเมินผล

1.  การวัดผล
   1.1 การเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนการสอน(คุณลักษณะที่พึงประสงค์)                   10 %
   1.2 เอกสารรายงาน การแสดงความคิดเห็นและการประเมิน(รายบุคคล)               10 %
   1.3 เว็บบล็อก(รายบุคคล)                                                                                       20 %
   1.4 เว็บบล็อก(กลุ่ม)                                                                                                20 %
   1.5 การนำเสนอผลงานการประยุกต์ใช้เทคโนนโลยีกับการการเรียนการสอน        20 %
   1.6 สอบปลายภาค                                                                                                 20 %


 2.  การประเมิน
      ระดับคะแนน               80-100              ค่าระดับคะแนน                A
      ระดับคะแนน               75-79                ค่าระดับคะแนน                B+
      ระดับคะแนน               70-74                ค่าระดับคะแนน                B
      ระดับคะแนน               65-69                ค่าระดับคะแนน                 C
      ระดับคะแนน              60-64                 ค่าระดับคะแนน                 C
      ระดับคะแนน              55-59                 ค่าระดับคะแนน                 D
      ระดับคะแนน              50-54                 ค่าระดับคะแนน                  D
      ระดับคะแนน               0-49                  ค่าระดับคะแนน                  E
                 
        

                                       


ความซื่อสัตย์ (integriry)
    เป็นพฤติกรรมหรือความสามารถ(competency)อย่างหนึ่งที่มีประโยชน์และมีคุณค่าในความเป็นมนุษย์
ของบุคคล ช่วยให้เกิดความไว้วางใจ  น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจัยที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในการเรียนรู้และ
ดำเนินงานของบุคคลหรือองค์กร  การจัดการเรียนการสอนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครูในภาคเรียนที่ 2/2554 
มุ่งเน้นในการใช้ความซื่อสัตย์เป็นเครื่องมือสำคัญเพื่อกำกับกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งในแบบราย
บุคคลและแบบทีม โดยมีเกณฑ์เบื้องต้นเป็นแนวทางในการปฏิบัติ 5 ระดับ ดังนี้

ระดับความซื่อสัตย์
1. ระดับตำกว่ามาตรฐานที่กำหนดอย่างมาก
                ให้ข้อมูลที่บิดเบือนจากความจริงเป็นเหตุให้เกิดปัญหาหรือความเข้าใจผิด
                หลีกเลี่ยงการตักเตือนหรือแจ้งผู้ที่ทำผิดระเบียบ
               ปฏิเสธ/ไม่ยอมรับความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
               ละเมิดระเบียบหรือกฎเกณฑ์อยู่เสมอ
2. ระดับตำกว่ามาตรฐาน
               ดูแลและรักษาทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็นบางครั้ง
               ตักเตือนหรือแจ้งผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎเท่าที่จำเป็น
              ไม่ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎของส่วนร่วมเป็นบางครั้ง
3. ระดับมาตรฐานที่กำหนด
                รับฟังและไม่นำข้อมูลของผู้อื่นมาเปิดเผย
                ดูและและรักษาทรัพย์สินและผลประโยชน์ของส่วนรวมอยู่เสมอ
               ไม่นำทรัพย์สินของส่วนรวมมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว
                ประพฤติตนตามระเบียบหรือกฎอยู่เสมอ
4. สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด
                ไม่เปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่อาจสร้างความขัดแย้งหรือปัญหาให้เกิดขึ้น
                ให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน และเหมาะสมกับกลุ่มคน เวลา และสถานการณ์
                ตักเตอืนสมาชิกในทีมเมื่อทำผิดระเบียบหรือกฎ
                ยอมรับและหาทางแก้ไขความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการกระทำของตนเอง
5. สูงเกินกว่าที่มาตรฐานกำหนด
                แจ้งผู้เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นผู้ทำผิดระเบียบหรือกฎ
                ปลุกจิตสำนึกให้สมาชิกทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานมีจรรยาบรรณและคุณธรรมในการทำงาน
               นำทรัพย์สินของตนเองมาใช้เพื่อใกรทำงานประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนด


  ประโชยน์และคุณค่าของความซื่อสัตย์

         1. ส่งเสริมให้เกิดความเมตตาธรรม
          2. ปราศจากความหวาดระแวงซึ่งกันและกัน
          3. เป็นพื้นฐานในการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในสังคม
          4. ส่งเสริมความรักและการให้เกียรติซึ่งกันและกัน
          5. เป็นพฤติกรรมที่ปราศจากความหวาดระแวง
          6. เป็นแนวทางในการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
          7. นำไปสู่ความรักและเคารพในเกียรติของตนเองและบุคคลอื่น
          8. เป็นการเคารพสิทธิ์ในทรัพย์สินหรือความรู้สึกคนอื่น
         9. ช่วยรักษาปกป้องผลประโยชน์ของตนเองหรือองค์กรอย่างตรงไปตรงมา
         10. ช่วยสร้างความอบอุ่นแก่ตนเอง ครอบครัว และสังคม
         11. ช่วยส่งเสริมความเป็นระเบียบและมีวินัยในตนเองและสังคม
        12. ช่วยสร้างความจริงใจและไว้วางใจซึ่งกันและกันได้

21 ความคิดเห็น:

 1. ในส่วนของหัวบล็อกน่าจะขยับให้ใหญ่ขึ้นอีกนะคะ ส่วนตัวหนังสือปรับให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงเพื่อความสะดวกในการอ่าน แต่สีสันก็ ok แล้วละสามารถดึงดูดความสนใจได้เป็นอย่างดี ในส่วนของวีดีโอก็ขนาดเท่ากันดีมากคะ

  ตอบลบ
 2. เปรียวจ้า ก่อนอื่นขอบคุณมากๆ นะครับที่มาคอมเม้น ส่วนของเปรียวปรับส่วนหัวอีกนิดเพื่อให้พอดีกับบล๊อกนะ และก็เมนูซ้ายขวา ก็ยาวเสมอ กันทั้ง 3 อัน หรือใกล้เคียงก็ได้นะครับ ส่วนอื่นๆ ก็สวยเหมือนคนทำคน สวยครบสูตรของคนน่ารัก ครับ :')

  ตอบลบ
 3. บล็อกสวยมากค่ะ...เนื้อหาสมบรูณ์ครบถ้วน....สีตัวอีกษรก็ทำให้อ่านง่าย...รวมๆแล้วสวยมากเลยจ้า

  ตอบลบ
 4. หัวบล็อกตกแต่งได้สวยมากเลยค่ะ...ตัวหนังสือเล็กไปนะค่ะควรจะปรับตัวหนังสือให้ใหญ่กว่านี้นิดหน่อยนะค่ะ
  ส่วนเนื้อหาน่าสนใจดีค่ะ

  ตอบลบ
 5. ออกแบบหัวบล็อสวย โดยรวมดูดี สีสันสดใส แต่ว่าตัวหนังสือเล็กไปหน่อยอ่ะ ส่วนเนื้อหาครบถ้วน วิด๊โอ รูปภาพดูน่าสนใจ โดยรวมสวยมากจ้า

  ตอบลบ
 6. หัวบล็อกตกแต่งได้สวย ส่วนตัวหนังสือปรับให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงเพื่อความสะดวกในการอ่าน และพื้นหลังมันทำให้ตัวหนังสือดูลายตา

  ตอบลบ
 7. บล๊อกสวยดีนะค่ะ หัวบล๊อกก็สวยค่ะดูเด่นดีแต่ตัวหนัวสือให้กว่านี้จะสวยมากค่ะองค์ประกอบโดนรวมครบถ้วนสมบูรณ์ดีค่ะสวยค่ะ

  ตอบลบ
 8. หัวบล็อก ออกแบบได้สวย แต่ตัวหนังสือน่าจะใหญ่ เน้นๆ กว่านี้ ตรงเนื้อหา มีสีสันสดใจ แต่เราว่าตัวหนังสือยังเล็กอยู่ น่าจะปรับให้ใหญ่กว่านี้ จะดูน่าสนใจ ด้างข้างจัดได้สวยงาม โดยมี มีสีสดเยอะมาก สวยๆ ^^

  ตอบลบ
 9. หัวบล็อกทำได้เก๋มากเลยครับ แต่ควรปรับปรุ่งเรื่องตัวหนังสือของบทความหน่อยนะครับมันเล็กเกิน ทำให้อ่านนานๆ แล้วเกิดปวดตา โดยรวมบล็อกทำได้สวยไงมากครับ ทำดีแล้ว ทำต่อไปนะครับ สู้ๆ

  ตอบลบ
 10. หัวบล๊อกทำได้ดี แต่ดูพื้นหลังเด่นกว่า ตัวหนังสือ ทำให้คนสนใจมองพื้นหลังมากกว่า ตัวหนังสื้อของเนื้อหาดูเล็กไปอ่านได้ยาก สีสดใส มีวิดีโอ รูปภาพ ประกอบทำได้ดี เข้ากับเนื้อหาการเรียน ! สิ่งที่ต้องปรับปรุงคือ ปรับตัวหนังสือให้ใหญ่ขึ้น นอกนั้น โดยรวมดูดีหมดแล้ว

  ตอบลบ
 11. บล็อกดูแล้วน่ารักสีสันพื้นหลังเข้ากับบล็อกมาก มีสีสันที่หลากหลายเหมือนกัน ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะ ถ้าใหญ่กว่านี้จะดีนะ สีสันกำลังดีนะหลากหลายน่าอ่านมาก มีการเว้นวรรคช่วง ให้พักสาตตา เนื้อหาข้างๆ พวกวีดีโอและสื่อต่างๆ เข้ากับเนื้อหาและน่าสนใจมาก มีเยอะทำน่าศึกษาและชมโดยรวมแล้วบล็อกดีนะ

  ตอบลบ
 12. สวัสดี เปรียว จากการที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากรูปหัวบล็อกเลยล่ะกันนะแต่งหัวบล็อกได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกอื่นๆมาก แนวคิดดี ฟอร์นน่าจะจัดให้ตัวหนังสือใหญ่กว่านี้ก็สวยแล้ว เรื่องเนื้อหา เท่าที่ได้ลองอ่านดูแล้วสมบูรณ์ครบถ้วน สีสันหรือพวกรูปภาพประกอบทำให้น่าอ่าน องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก มีวีดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใหม่ๆให้ศึกษาน่าสนใจดี เหมาะสมกับการศึกษาเรียนรู้ และเนื้อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน สรุปแล้วทำออกมาได้ดีมาก

  ตอบลบ
 13. เปรียว กนกพร : หัวบล็อกสวยดีจ้า แต่ตัวหนังสือเล็กไปหน่อยนะ เวลาอ่านทำให้รู้สึกลายตา แต่เนื้อหาและสื่อวีดีโอ แน่นและน่าสนใจดีจ้า โดยรวมแล้วสวยมากจ้า :)

  ตอบลบ
 14. สวัสดีค่ะ เปรียว จากการที่เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกนี้ เริ่มจากหัวบล็อกสวยงามมากค่ะ สีพื้นหลังดูเข้ากันมาก ส่วนเนื้อหาครบถ้วนดีค่ะ แต่ปรับตัวหนังสือให้ใหญ่กว่านี้นิดนึงนะคะ ส่วนวีดีโอน่าสนใจและเเปลกใหม่ดีค่ะ องค์ประกอบโดยรวมถือว่าทำออกมาได้ดีมากๆๆเลยนะคะ

  ตอบลบ
 15. สวัสดีคะ คุณเปรียวจากการที่ได้เข้ามาชมบล็อกนี้นะคะหัวบล็อกออกแบบเรียบง่ายน่าจะหาจุดเด่นให้หัวบล็อกหน่อยนะ
  ส่วนตัวหนังสือของเนื้อหามีสีสันที่หลากหลายชอบมากเลยคะ อ่านแล้วไม่น่าเบื่อ ในส่วนขอวิดีโอตรงข้างขวาน่าจะปรับเข้าให้เล็กกว่านี้นิดนึงนะคะเพราะว่ามันล้นกรอบออกมานิดนึง ส่วนองค์ประกอบอื่นๆก็ดีแล้วคะ โดยรวมทำออกมาดีมากเลยนะคะ

  ตอบลบ
 16. สวัสดีค่ะเปรียว การที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมบล็อกเปรียว เริ่มจากหัวบล็อกแต่งได้สวยมาก แตกต่างจากบล็อกคนอื่นๆ แนวคิดดีไม่ซ้ำใคร แต่ตัวหนังสือสีสันโดดเด่นดี มีรูปภาพที่เข้ากับเนื้อเรื่อง องค์ประกอบข้างๆ ดูน่าสนใจมาก วิดีโอในส่วนของเทคโนโลยีใช้ในการศึกษาก็ได้ เหมาะสมกับการนำศึกษาเรียนรู้ และเนื่อหาในส่วนของความพอเพียงก็น่าศึกษาเช่นกัน โดยรวมแล้วสวยและดุดีมาก น่าเอาไปเป็นตัวอย่างในการทำบล็อก :)

  ตอบลบ
 17. ดีจ้าเปรียวววว บล็อกของเทอน่ะตกแต่งได้สวยงามมากๆเรย หัวบล็อกตัวหนังสืออาจจะเล็กไปหน่อยแต่ก็เห็นได้ชัดดีน่ ตังหนังสือเนื้อหาก็ เด่นน่ารักใช้สีสันได้สวยงามมากเรย แต่เล็กไปหน่อยนะ โดยรวมก้อถือว่าดีแร้วแระจ้า

  ตอบลบ
 18. สวัสดีจ้า เปรียว จาการที่ได้เข้ามาชมบล็อก เริ่มจากหัวบล็อกเด่นและสวย ในส่วนของเนื้อหาเหมาะสม ไม่มากไม่น้อยจนเกินไป แต่เราว่าพื้นดูทึบๆไปนะ น่าจะเปลี่ยนพื้นหลังให้โดดเด่นหน่อยนะ ตัวหนังสือเล็ก็ไปนิดแต่ รวมๆแล้วก็เหมาะสม อีกทั้งยังมีสื่อ VDO และรูปภาพ ประกอบ ทำให้ดูแล้วน่าอ่าน ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากค่ะ โดยรวมถือว่ามีความหลากหลายน่าสนใจค่ะ

  ตอบลบ
 19. หัวบล็อกตกแต่งได้สวยงามสดใสน่ารักมากมีความโดดเด่นดึงดูดความสนใจของผู้เข้าชมได้เเป็นอย่างดีในส่วนของเนื้อหาครบถ้วนไม่มากเกินไปและก็ไม่น้อยเกินไปพื้นหลังสวงามน่ารักดีข้อมูลด้านข้างดีมาก

  ตอบลบ